Καταγγελία της ΠΕΣΕΔΕ για παράνομη υπερχρέωση δημοσίευσης διακήρυξης

Σε καταγγελία προχώρησε η ΠΕΣΕΔΕ με τίτλο: «Παράνομη υπερχρέωση δημοσίευσης διακήρυξης – Αίτημα επιβολής προστίμου σε εφημερίδες» με αποδέκτες τη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης, τον Δήμο Νεστορίου.

Η επιστολή αναφέρει: «Από διαμαρτυρίες μελών μας (Συνδέσμων Πιστοποιημένων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων), λάβαμε γνώση ότι οι εφημερίδες ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ, ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕΝΤΡΑ, έχουν παραβιάσει τον νόμο 3548/2007 (ΦΕΚ Α ́68/20.03.2007) με καταχωρήσεις (δημοσιεύσεις) με αμοιβή πολύ μεγαλύτερη της προβλεπόμενης (Ν 3548/2007, άρθρο 4 παρ.2). Προς επιβεβαίωση της καταγγελίας μας σας αποστέλλουμε αντίγραφα των δημοσιεύσεων και τα σχετικά προτιμολόγια (βλ.5-7 σχ.).

2. Με την Κ.Υ.Α. αριθμ.2/82452/0020/2-12-2008 των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομίας και Οικονομικών αναφέρεται μεταξύ άλλων (άρθρο 1 παρ. γ) προβλέπεται: «… γ) για τις δημοσιεύσεις που καταχωρούνται στον τύπο και επιβαρύνουν ιδιώτες (τελικοί μειοδότες κ.λ.π.) σε 0,50 ευρώ ανά χιλιοστόμετρο.

2 Καθορίζουμε:

α) Το χώρο τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι τίτλοι των δημοσιευμάτων σε δέκα (10) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο,

β)Το χώρο τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν οι υπότιτλοι των δημοσιευμάτων σε επτά (7) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο και

γ)Το χώρο τον οποίο πρέπει να καταλαμβάνουν στο τέλος της ανακοίνωσης, πρόσκλησης, δημοπρασίας κ.λ.π. ο τίτλος της δημόσιας υπηρεσίας που εκδίδει τη δημοσίευση σε ένα στίχο και τρία (3) χιλιοστόμετρα κατά ανώτατο όριο.

3.Οι δημοσιεύσεις πρέπει να γίνονται με γραμματοσειρά επτά (7) στιγμάτων και με διάστιχο 8,5 στιγμών, εκτός εάν ειδικοί λόγοι που θα αναφέρονται σε σχετική εντολή δημοσιεύσεως, επιβάλλουν χρησιμοποίηση διαφορετικού μεγέθους γραμματοσειράς και διάστιχου». Περαιτέρω, με το άρθρο 5 του Ν. 3548/2007 προβλέπεται ότι:

«Κυρώσεις

1. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της αρμόδιας
υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, επιβάλλονται κυρώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α. Εις βάρος της εφημερίδας, εφόσον:

α) δήλωσε ψευδή στοιχεία, προκειμένου να συμπεριληφθεί στην απόφαση του άρθρου 2,

β) καταχώρησε δημοσίευση με αμοιβή μεγαλύτερη της προβλεπόμενης στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 4,

γ) καταχώρησε δημοσιεύσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 1 μέσω διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων.

δ) σε κάθε άλλη περίπτωση παραβίασης υποχρέωσης που προβλέπει για τις εφημερίδες ο παρών νόμος.

Β. Εις βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού, εφόσον ανέθεσε την καταχώρηση δημοσιεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1:

α) σε νομαρχιακή ή τοπική εφημερίδα, η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται στην απόφαση του άρθρου 2,

β) μέσω διαφημιστικών γραφείων ή άλλων ενδιαμέσων.

Στις περιπτώσεις των εδαφίων Α γ ́ και Β β ́ υποχρεούται να επιβληθεί κύρωση και εις βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου, εφόσον μεσολάβησε σε καταχώρηση δημοσιεύσεων της παραγράφου 3 του άρθρου 1.

2. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι:

Α. σε βάρος της εφημερίδας: πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ και αναστολή ένταξης στο Μητρώο για δύο (2) μήνες. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται και επιβάλλεται διαγραφή από το Μητρώο για το υπόλοιπο έτος,

Β. σε βάρος του φορέα ή της επιχείρησης ή του οργανισμού: πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται,

Γ. σε βάρος του διαφημιστικού γραφείου ή του ενδιαμέσου: πρόστιμο από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής το ανώτατο όριο διπλασιάζεται.

3. Τα ανωτέρω ποσά χρηματικών προστίμων μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες του Υπουργού Τύπου και Μ.Μ.Ε. και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

4. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας μπορούν να προβαίνουν αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας σε ελέγχους, προκειμένου να διαπιστώσουν την τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, οι αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας έχουν τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων του Ν. 3296/2004 (ΦΕΚ 253 Α ́).

5. Οι αποφάσεις για την επιβολή προστίμων του άρθρου αυτού αποτελούν νόμιμους τίτλους για την είσπραξή τους ως δημοσίων εσόδων, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), και αποτελούν έσοδο του τακτικού προϋπολογισμού.

6. Η απόφαση για την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου αυτού πρέπει να είναι πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη και λαμβάνεται ύστερα από ακρόαση των εγκαλουμένων. Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή του είδους και η επιμέτρηση των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται για κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου αυτού γίνονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, λαμβανομένων ιδίως υπόψη της τυχόν ωφέλειας που
αποκομίστηκε από την παράβαση αυτή, καθώς και των ειδικών συνθηκών και περιστάσεων τέλεσής της».

3. Με τις παραπάνω διατάξεις καθορίζεται η δαπάνη, που βαρύνει τους αναδόχους για την δημοσίευση των σχετικών καταχωρήσεων, και προβλέπονται οι κυρώσεις, που επιβάλλονται σε περίπτωση καταχώρησης με μεγαλύτερη δαπάνη απ’ αυτήν, που προβλέπεται από τον νόμο.

Κύριε Υπουργέ,

Κύριε Δήμαρχε,

Καταγγέλλουμε την παράνομη χρέωση των εν λόγω εφημερίδων. Όπως θα διαπιστώσετε και εσείς από τα συνημμένα έγγραφα :

-η εφημερίδα ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ χρεώνει αντί 0,5 ευρώ ανά χιλιοστόμετρο 5 ευρώ ανά χιλιοστόμετρο, δηλαδή 10 φορές περισσότερο από το νόμιμο (βλ.σχ.5)

-η εφημερίδα ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ πολλαπλασιάζει πέντε φορές την κανονική χρέωση (βλ.σχ.6)

-η εφημερίδα ΣΕΝΤΡΑ έχει χρεώσει παρανόμως και καταχρηστικώς χώρο δημοσίευσης 1140 χιλιοστά, δηλαδή έξι φορές περισσότερο από το νόμιμο (βλ. σχ.7)

Ζητούμε την παρέμβασή Σας και την επιβολή χρηματικού προστίμου και στις τρεις εφημερίδες, όπως ορίζει ο νόμος. Από την άλλη πλευρά είναι τουλάχιστον τραγικό στην εποχή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης να εξακολουθεί να ισχύει ο νόμος περί «Καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο» και καμία Κυβέρνηση να μην προχωρεί στην κατάργησή του.

Ζητούμε την άμεση κατάργηση του εν λόγω αναχρονιστικού νόμου».

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ και δείτε την επιστολή

Με ένα κλικ όλα τα έργα προς δημοπράτηση

Τεχνική ενημέρωση  στο https://gobhma.gr/

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο Twitter

Διαβάστε επίσης

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για λόγους επισκεψιμότητας και στατιστικών. Συνεχίζοντας την περιήγηση, αποδέχεστε τη χρήση αυτών των cookies Αποδοχή Περισσότερα